Category Archives: Disciplinska komisija

THE END – ŽALBA DISCIPLINSKOM ODBORU HMS-a

Da bi ipak barem ja zaključio splitski slučaj, u nastavku je žalba Disciplinskom odboru, pa ako nekoga interesira, a budući je poslana poštom Hrvatskom mačevalačkom savezu, integralni tekst je niže, sa osvrtom na sve besmislice koje je Disciplinski odbor naveo u svojem rješenju. Imana su izbačena, jer nisu niti bitna.

 

Na posl. broj:  DO-3/2015

 

HRVATSKI  MAČEVALAČKI SAVEZ

DISCIPLINSKI ODBOR

 TRG KREŠIMIRA  ĆOSIĆA  11

 10000 ZAGREB

 

 

Ž A L B A

 

okrivljenog: L.N,  iz xxxx, xxxx

protiv nepravomoćnog disciplinskog  rješenja  točno neutvrđenog datuma iz veljače 2017

posl. br. gornji

Protiv nepravomoćnog disciplinskog rješenja donesenog točno neutvrđenog datuma iz veljače 2017, br. DO-3/2015 , a koje mi je dostavljeno dana 27.02.2017. godine podnosim ovime u otvorenom roku slijedeću

Ž A L B U

             Pobijano nepravomoćno disciplinsko rješenje je nepravilno.

Disciplinski odbor Hrvatskog mačevalačkog saveza pri donošenju navedenog nepravomoćnog rješenja pogrešno je primijenio propise materijalnog prava, pogrešno je utvrdio činjenično stanje , bitno je povredio odredbe disciplinskog postupka, te je pogrešno primijenio odluku o izrečenoj disciplinskoj mjeri.

Sjednica disciplinskog odbora 27.09.2016. godine nije smjela biti održana zbog neuredne dostave poziva za istu. U obrazloženju nepravomoćnog rješenja Disciplinski odbor navodi da se nisam odazvao pozivu za sjednicu Disciplinskog odbora 27.09.2017 godine, što nije točno jer nije provedena uredna dostava poziva za sjednicu Disciplinskog odbora, budući da su pozivi slani na adresu na kojoj se ne nalazim već nekoliko godina, ali nitko nije smatrao potrebnim kontaktirati me i dobiti ispravnu adresu za dostavu poziva, dok je istovremeno bilo moguće poslati poziv na adresu mačevalačkog kluba ZŠM, ali nije.

Poziv za istu sjednicu poslan je dana 07.09.2016 u 16:02 broj preporučene pošiljke RC538634491HR. Poziv je neuručen sa oznakom obaviješten. Poziv kao takav vraćen je pošiljaocu dana 21.09.2016. godine u 9:00 , te je shodno čl. 16. st. 1 Disciplinskog pravilnika mogao biti objavljen na web stranici HMS najranije u to vrijeme. Poziv je objavljen na web stranici HMS-a neutvrđenog dana, ali najranije 21.09.2016. godine, te se shodno računanju rokova može smatrati uredno dostavljenim tek osmog dana od objave, a što je 29.09.206. godine. Budući je sjednica odbora bila zakazana, te je  i održana je 27.09.2016. godine iskazuje se neuredna dostava poziva za istu sjednicu.

Prijamni broj pošiljke: RC538634491HR

Datum i vrijeme Država Mjesto Opis događaja Napomena
07.09.2016 16:02:57 HRVATSKA 10115 ZAGREB Prijam pošiljke
08.09.2016 01:23:47 HRVATSKA 10200 ZAGREB Priprema pošiljke za dostavu
08.09.2016 14:28:32 HRVATSKA 10200 ZAGREB Pokušaj dostave pošiljke Za sljedeću dostavu
09.09.2016 15:01:01 HRVATSKA 10200 ZAGREB Pokušaj dostave pošiljke Za isplatu/isporuku u pošti
09.09.2016 17:31:18 HRVATSKA 10200 ZAGREB Priprema pošiljke za isporuku u PU
16.09.2016 06:53:39 HRVATSKA 10200 ZAGREB Neuručena pošiljka Nije tražio
19.09.2016 01:55:25 HRVATSKA 10200 ZAGREB Priprema pošiljke za dostavu
19.09.2016 16:11:58 HRVATSKA 10200 ZAGREB Pokušaj dostave pošiljke Za pretince
21.09.2016 00:53:45 HRVATSKA 10200 ZAGREB Priprema pošiljke za isporuku u PU
21.09.2016 09:00:00 HRVATSKA 10200 ZAGREB Pošiljka uručena primatelju

Nadalje, potrebno je da se u ovom slučaju, kao i idućima Disciplinski odbor pri pokušaju dostave poziva pridržava stajališta koje je naveo Vrhovni sud Republike Hrvatske u odluci broj: Rev-2747/94 od 6. travnja 1995. godine te je odlučio da:

“Stranci nije uredno dostavljen poziv za glavnu raspravu kad je dostava obavljena tako da je dostavljač stranci, koju nije zatekao u njezinu stanu, ostavio obavijest da poziv može u određenom roku podignuti na pošti.”

Nadalje,  napominjem da mi je ovo nepravomoćno rješenje dostavljeno na privremenu adresu u dogovoru s tajnikom HMS-a, a ne na prijavljenu adresu prebivališta.

Nadalje, Disciplinski odbor počinio je povredu materijalnog prekršajnog prava slanjem poziva za sjednicu disciplinskog odbora, a koji ne sadrži obavezne stavke članka 128. st. 2 Prekršajnog zakona.

Nadalje, Disciplinski odbor počinio je povredu materijalnog prava jer Prema praksi ESLJP-a, “pravo na kontradiktorni postupak jamči strankama mogućnost uvida u očitovanja ili dokaze koje daje suprotna strana i izražavanja svoga mišljenja o njima” (presuda Ruiz-Mateos protiv Španjolske, 23. lipnja 1993., zahtjev br. 12952/87, § 63.). Temeljni zahtjevi koji proizlaze iz prava na kontradiktorni postupak izloženi su, primjerice, u predmetu Lazarević protiv Hrvatske (odluka, 30. rujna 2010., zahtjev br. 61435/08):

“Sud ponavlja da pojam pravičnog suđenja implicira i pravo na kontradiktorni postupak. To pravo znači da stranke u kaznenom ili građanskom postupku moraju u načelu imati priliku ne samo obznaniti bilo koji dokaz koji je potreban da bi uspjele sa svojim zahtjevima nego i znati za sve predočene dokaze i podnesena očitovanja i davati primjedbe na njih s namjerom da utječu na odluku suda … Ta se situacija ne mijenja kad su očitovanja neutralna prema pitanju o kojem sud treba odlučiti ili, prema mišljenju tog suda, ne predstavljaju nikakvu činjenicu ili tvrdnju koja se već ne nalazi u osporenoj odluci …”

Stoga se pitanja vezana uz mogućnost očitovanja i davanja primjedbe o provedenim dokazima mogu razmatrati i sa stajališta zahtjeva za kontradiktornošću postupka (mogućnost saznati za dokaze i ispitati ih pred sudom) i sa stajališta prava na jednakost oružja (mogućnost saznati za dokaze i ispitati ih pod jednakim uvjetima koje ima suprotna strana u postupku), Slijedom učinjene povrede načela kontradiktornosti počinjene u prekršajnom postupku, smatram da postupak koji je prethodio sjednici Disciplinskog odbora  nije vođen na način koji bi mi omogućio  omogućio pravično suđenje zajamčeno člankom 29. Ustava, a budući da mi nije bio omogućen uvid u iskaze svjedoka, to je Disciplinski odbor prekršio moje pravo na obranu, a prema Čl. 85 st. 2 Prekršajnog zakona.

Nadalje, u uvodu nepravomoćno navedenog rješenja Disciplinski odbor kao osnovu donošenja nepravomoćnog rješenja navodi čl. 18. Disciplinskog pravilnika, a što je pogrešno, jer se navedeni čl. 18. Disciplinskog pravilnika ne odnosi na odluke kojima se donose disciplinske mjere, već se isti odnosi na odluke kojima se okrivljenik oslobađa od optužbe, te kao takav nije mogao biti osnova za donošenje nepravomoćnog disciplinskog rješenja, te je primjenom navedenog članka kao osnove nepravomoćno donesenog rješenja Disciplinski odbor krivo primijenio propise Disciplinskog pravilnika, te  je time i nepravomoćno doneseno rješenje nevažeće. Budući da je Disciplinskim pravilnikom u čl.38 navedeno da će se u disciplinskom postupku primijenjivati odredbe Prekršajnog zakona koji je bio na snazi u vrijeme počinjenja disciplinskog prekršaja, primjenom  čl. 18 Disciplinskog pravilnika kao temelja rješenja Disciplinski odbor je primijenio propis koji se ne može primijeniti, te je shodno čl. 196 st. 4 Prekršajnog zakona počinio povredu materijalnog prekršajnog prava.

Nadalje, uvod nepravomoćnog navedenog rješenja ne sadrži podatke koji su obvezni temeljem  čl. 185. st. 3 Prekršajnog zakona, te je time navedeno nepravomoćno rješenje Disciplinskog odbora nepotpuno.

Nadalje, nije moguće utvrditi datum donošenja nepravomoćnog disciplinskog rješenja , jer je u uvodu nepravomoćnog rješenja naveden kao datum donošenja 12.02.2017 , dok je u obrazloženju rješenja  kao datum donošenja naveden 11.02.2017. godine.

Nadalje, prilikom odlučivanja u navedenom predmetu, član Disciplinskog odbora g. N.G. trebao se izuzeti kao član Disciplinskog odbora, jer je neposredno povezan sa podnosiocem disciplinske prijave protiv mene.

Nadalje, u izreci nepravomoćnog rješenja navodi se da je počinjen disciplinski prekršaj po dvije osnove (čl. 6 st.1 t. 1 i čl. 6 st.1 t. 11 Disciplinskog pravilnika), ali Disciplinski odbor nije shodno čl. 185. st. 6 Prekršajnog zakona, naveo određene kazne za svaki navodni prekršaj, te donio kaznu za sve navodne prekršaje u stjecaju.

Nadalje, u izreci navedenog nepravomoćnog rješenja disciplinski odbor navodi da je navodni disciplinski prekršaj počinjen temeljem čl. 6. St. 1 t.1 Disciplinskog pravilnika, a koji ne definira točno što se smatra ponašanjem protivnim etičkim i moralnim normama sporta, te je upravo zbog toga zatraženo mišljenje više mjerodavnih međunarodne mačevalačke federacije, a koji explicite navode da međunarodna mačevalačka federacija nema točno definirane pojmove nesportskog ponašanja osoba koje asistiraju pri borbi, te navode da je u navedenom slučaju počinitelj mogao biti kažnjen samo na turniru, primjenom FIE pravila, a ne naknadno vođenjem disciplinskog postupka. Nažalost Disciplinski odbor nije uvažio mišljenje mjerodavnih osoba za ovu tematiku.

 

From: Giuseppe Cafiero

Sent: Monday, November 02, 2015 7:36 PM

To: ‘Mušketiri’

Subject: R: Short explanation if possible please

 Dear sir,

the question you are submitting to me is too generic to give you a precise answer. Still I try to make some more order.

The international Federation does not indicate a precise definition of unsportmanship of  people assisting to a match.

The only point I find is in the Technical rules, but this is only related to fencers.

 Fencing etiquette

t.87.

  1. The competitors must fence faithfully and strictly according to the rules laid down in these Rules. All breaches of these rules will incur the penalties laid down hereinafter (cf. t.114–t.120).
  2. All bouts must preserve the character of a courteous and frank encounter. All irregular actions (flèche attack which finishes with a collision jostling the opponent, disorderly fencing, irregular movements on the piste, hits achieved with violence, blows struck with the guard, hits made during or after a fall) or antisporting behaviour are strictly forbidden (cf. t.114–t.120). Should such an offence occur, any hit scored by the fencer at fault is annulled.
  3. a) Before the beginning of each bout, the two fencers must perform a fencer’s salute to their opponent, to the Referee and to the spectators. Equally, when the final hit has been scored, the bout has not ended until the two fencers have saluted each other, the Referee and the spectators: to this end, they must remain still while the referee is making his decision; when he has given his decision, they must return to their on-guard line, perform a fencer’s salute and shake hands with their opponent. If either or both of the two fencers refuse to comply with these rules, the Referee will penalise him/them as specified for offences of the 4th group (cf. t.114, t.119, t.120).
  4. b) During or after a bout, even if the fencer has already left the piste, any act against the spirit of sportsmanship such as violently or dangerously throwing one’s mask (or any other piece of equipment) will be penalised as specified in article t.119 (c.f. t.82.1, 2 and 3).

 As far as other people are concerned it is possible to make reference to: 

  1. 118:
  2. Any person not on the piste who disturbs the good order of the competition receives:
  3. a) On the first infringement, a warning, indicated by a YELLOW CARD, valid for the whole of the competition, which must be noted on the bout score-sheet and recorded by the Directoire Technique;
  4. b) At the second infringement during the same competition a BLACK CARD.
  5. In the most serious cases concerning disturbance either on or off the piste, the Referee may exclude or expel the person at fault immediately.

 If in the case you are mentioning, if the referee did not sanction you and if the federation delegate did not considered you words offensive, I do not understand why your federation is starting a disciplinary action on you.

 It is also true that, for a complete evaluation of the case, we should know if in the rules of your federation the unsportmanship is better defined and sanctions are envisaged for such situations.

 Personally, as an opinion, encouraging an athlete with words of confidence in his/her victory is not offensive toward the opponent

I hope this will help you.

 

Best regards

Giuseppe Cafiero  

From: Julius Kralik

Sent: Thursday, October 29, 2015 12:53 AM

To: musketiri@mszag.com

Subject: Re: [Website Feedback] Short explanation if possible please

 Dear Ninoslav,

 you did not write what is federation/club your kid is member. However, there is not existing any exact definition about “unsportsmanship” in fencing. Iti is difficult to answer your question no.2 in that context because obviously it is allowed to encourage any fencer before the bout but maybe it depends of the way you would do it. I can imagine the case where you would tell what you wrote to me with loud even shouting what everybody would hear and that could be considered as unsportsmanship behaviour. However, in such case somebody from Directoire Technique (management of competition) should address you and either give a yellow card as warning or directly exclude you from the venue. But that did not happen, therefore I can hardly imagine your mentioned disciplinary process…

 Regards

 Julius Kralik
EFC Technical Director
Cabanova 7
841 02 Bratislava
Slovakia
T GSM: +421 905 162 883
E-mail:
julius.kralik@gmail.com

                 Nadalje, Disciplinski odbor počinio je povredu čl. 13 Disciplinskog pravilnika jer na sjednicu Disciplinskog odbora nije pozvao podnositelja disciplinske prijave.

Nadalje, Disciplinski odbor bez obrazloženja nije na sjednicu odbora pozvao svjedoke koji su prisustvovali navedenom događaju (J.P.,B.P), te koji su imali neposredna saznanja o cijelom događaju.

Nadalje, održavanjem sjednice Disciplinskog odbora bez mojeg prisustva onemogućeno mi je pravo na obranu shodno čl. 85 st. 2 Prekršajnog zakona , a sve vezano uz neurednu dostavu poziva Disciplinskog odbora.

Nadalje, iz obrazloženja nepravomoćnog rješenja vidljiva je kontradiktornost izjava svjedoka M.L., a koja nije imala neposrednih saznanja o događaju, koji neistinito navode „da sam sjedio na klupici“ , a Disciplinski odbor nije našao shodnim ispitati vjerodostojnost svjedoka i njihovih iskaza.

Nadalje, u obrazloženju iz izjave svjedoka M.B , vidljivo je da je oštećenik negirao „da bi mu ja govorio nešto ružno“ čime u potpunosti otpada temeljenje rješenja po čl. 6 st.1 t. 11 Disciplinskog pravilnika.

Nadalje, obrazloženje pobijanog rješenja je nepravilno i kontradiktorno, jer se temelji isključivo na izjavi Š.L., te je u samom obrazloženju navedeno „da nema svjedoka…“, te se ne može temeljiti ukoliko u potpunosti nije dokazana krivnja osumnjičenika – presumpcija nevinosti (čl. 28 Ustava RH).

Nadalje, u pogledu kazne, Disciplinski odbor navodi da „nije bilo postupanja s ciljem provokacije“, te je shodno tome trebao primijeniti najblažu kaznu predviđenu Disciplinskim pravilnikom.

Iz navedenih razloga ukazuje se pobijano rješenje neosnovanim i površnim, budući da se isto zasniva na netočnim činjenicama, pogrešnoj primijeni propisa materijalnog prava, povredi odredaba disciplinskog postupka, te je pogrešnoj primijeni odluke o izrečenoj disciplinskoj mjeri, pa podnosim žalbu i

p r e d l a ž em

da Skupština HMS-a pobijano rješenje stavi van snage, te da se nakon toga disciplinski postupak protiv mene u ovom predmetu obustavi.

Potrebno je posebno navesti zbog neusklađenosti Disciplinskog pravilnika od 24.10.2013 godine koji navodi u čl.  26 i 29 da o žalbi odlučuje Izvršni odbor HMS-a , dok se u Statutu HMS-a od 11.05. 2008. godine u čl. 26 navodi da o žalbi na odluku Disciplinskog odlučuje Skupština HMS-a, da je prilikom odlučivanja o žalbi mjerodavna Skupština HMS-a, budući je Statut HMS-a najviši pravni dokument Hrvatskog mačevalačkog saveza, te da žalba odgađa izvršenje odluka Disciplinskog odbora.

                                                                                                           N.L.

 

Preporučeno putem pošte dne:

03.03.2017

 

P.S. Da ne bi netko slučajno guglao “konzultacije na pravnom fakultetu” ili “pisanje rješenja”